Pensjonsveileder 2015

01_pensjonsveileder_orig.qx9_17x24

I årets veileder er det utarbeidet noen nye kapitler i tillegg til en generell oppdatering. Anskaffelsesrettslige forhold og kommunal tjenestepensjon er samlet i et eget kapittel. Advokatfirmaet Arntzen de Besche har utarbeidet et notat om kommunal pensjon og offentlig anskaffelser datert 09.01.15. Dette er spesielt omtalt i årets pensjonsveileder. I notatet er det sett nærmere på valg av prosedyreform ved kjøp av kommunal tjenestepensjon når anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdi. Det er også vurdert hvilke føringer anskaffelsesregelverket legger på noen faktiske situasjoner, når sammenslåtte kommuner skal vurdere hvilken tjenestepensjonsløsning de ønsker for den nye kommunen. Hele notatet er for øvrig lagt ut på Pensjonskontorets hjemmesider.

Nytt i år er blant annet en nærmere omtale av temaene premier, premieutjevning og premietariffer. I tillegg til et oppdatert kapittel om pensjonskasser er det også utarbeidet et eget kapittel om rammebetingelser og særskilte forhold som gjør seg gjeldende når man velger å ha tjenestepensjon i et livsforsikringsselskap. Det er videre gjort en sammenlikning av de to løsningene, hvor det er sett på forhold som er særlig aktuelle når kommunen skal vurdere hvilken tjenestepensjonsløsning den ønsker framover.

For PDF-versjon av veilederen klikk her.