Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede

3/2009

– av særlig interesse for de som ivaretar innrapportering av medlemskap til pensjonsinnretningen

Det vises til Pensjonskontorets uttalelse 2/2008 av 14.03.2008 – «Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede».

Pensjonskontorets styrevedtak 12/08 av 14.03.2008 stadfestet at 5 ukers ferie skal legges til grunn som prinsipp ved fastsettelse av årstimetall for full stilling, dvs. at timetallet utgjør 1762,5 timer pr. år.

Nedenfor følger en presisering og utfylling av Pensjonskontorets styrevedtak 12/08 i rundskriv 2/2008 av 14.03.2008. Den nedenfor beskrevne løsning ligger innenfor rammen av Pensjonskontorets styrevedtak, og sier hvordan man skal løse det hele teknisk sett.

Bakgrunnen for presiseringen er at timelønnede innrapporteres kun inn for de timene de arbeider, i henhold til vedtektenes § 2-3. De som mottar månedslønn innrapporteres med månedslønn i 12 måneder, inkludert den tiden de mottar feriepenger i stedet for lønn. Når ferien ikke innrapporteres for de timelønnede får de dermed en lavere stillingsprosent enn om de hadde mottatt månedslønn.

Dette gjelder alle som mottar timelønn som skal være pensjonsgivende, både de som har ekstratimer i tillegg til fastlønn og de som kun lønnes på timebasis.

Nå foreligger avklaring og løsning av denne problemstillingen. Ved å skille ut den del av stillingsprosenten som skyldes timelønn og gange denne opp til 52 uker vil man kunne ivareta også de som har en delvis fastlønn i tillegg til timelønn. Denne løsningen gjør det også enkelt å ivareta forskjellig antall uketimetall i full stilling, og de som har 6 ukers ferie.

Vi vil i det følgende beskrive hvordan det er besluttet at det skal gjøres.

Dette skal implementeres i alle lønnssystemer fra 01.07.2009.
Beskrivelse av løsningen

Først beregnes en stillingsprosent ut fra faktiske timer og uten hensyn til ferie:

Antall timer det betales timelønn for i det aktuelle kvartalet.
Antall timer for full stilling i det aktuelle kvartalet.

Antall timer for full stilling beregnes ut fra kravet i de aktuelle stillingene, hhv. 35,5 eller 37,5 timers uker.

Ved 35,5 timers uke er kravet for full stilling 461,5 timer i løpet av et kvartal (35,5 x 52/4). Ved 37,5 timers uke er kravet for full stilling 487,5 timer i løpet av et kvartal. Dette antas å være stort sett i samsvar med hvordan det gjøres i dag.

I samsvar med den nye løsningen skal videre denne stillingsprosenten ganges opp til 52 uker i året. Dvs. at for de som har 5 ukers ferie skal stillingsprosenten, se over, ganges med 52/47. For de som har 6 ukers ferie skal stillingsprosenten ganges med 52/46.

For de som har en stilling med fast månedslønn og timelønn i tillegg, skal stillingsprosenten for den faste stillingen legges sammen med stillingsprosenten for timelønnen.

Vi minner om øvrige regler, som ikke er endret:

  • Minstekravet for medlemskap er fortsatt 168 timer i kvartalet for alle de som ikke har fast stilling på minst 14 timer i uka.
  • Samlet stilling skal som tidligere maksimeres til 100 %.
  • Timer det betales overtid for skal ikke innrapporteres som pensjonsgivende.

 

Et beregningseksempel:

En timelønnet har jobbet 168 timer i løpet av et kvartal. Han/hun har 35,5 timers arbeidsuke og rett til ordinær ferie med 5 uker.

Stillingsprosenten som i dette tilfellet skal innrapporteres til pensjonsinnretningen fremkommer slik:

168/461,5 x 52/47 = 40,28

Hvis vedkommende også har en deltidsstilling med månedslønn legges de to stillingsprosentene sammen og maksimeres til 100 %.

____________________
Pensjonsinnretningene gis ansvar for å videreformidle denne informasjon til sine respektive arbeidsgivere, herunder lønnsleverandører, innen KS’ tariffområde.

Implementeringsfrist: 01.07.2009.

Kontaktperson i saken er Endre Lien på tlf: 24 13 64 41/988 47 555 eller e-post: el@pensjonskontoret.no.

Anne Karin Andreassen Endre Lien
Daglig leder Rådgiver