Fornyelse av folketrygden. Det kompliserte samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon

Fafo-rapport 457 (2004)

Pensjonskommisjonen la i januar 2004 frem innstillingen «Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida». Fafo-rapporten tar for seg samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon.

Rapporten ser nærmere på følgende problemstillinger:

  • Nivået på tjenestepensjoner i Europa og endring i sampillet mellom offentlige ordninger og tjenesepensjonsordninger
  • Dagens tjenestepensjonsmarked i Norge. Hvor mange arbeidstakere er ikke dekket av en tjenestepensjon, hvor sterk er overgangen fra ytelsesordninger til innskuddsordninger og hva vil kostnadene være ved ulike varianter av obligatoriske tjenestepensjonsordninger?
  • Endring i kostnadene i form av løpende premieinnbetalinger til de tradisjonelle 66 % ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene med utgangspunkt i Pensjonskommisjonens innstilling, «Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida», fra januar 2004.

Rapporten kan bestilles hos Fafo.