Markedsituasjonen på området for offentlig tjenestepensjon – forholdet til anskaffelsesregelverket

Vurdering fra KS Advokatene av 11.02.14.

Som kjent har DNB Livsforsikring og Storebrand Livsforsikring besluttet å avvikle sine porteføljer innenfor offentlig tjenestepensjonsordninger i løpet av 2013, 2014 og 2015.

I den anledning ba Pensjonskontoret 20. juni 2013 om en vurdering fra KS Advokatene av spørsmålet om hvordan kommunene skal forholde seg til regelverket for offentlig anskaffelser gitt at man i praksis kun har en leverandør av offentlig tjenestepensjon. KS Advokatenes vurdering av 01.07.13 ble lagt ut på våre hjemmesider 03.07.13. Den omtalte kommuner som
vedtok skifte av leverandør/gjennomføring av konkurranse i 2013.

I konklusjonen heter det: «For kommuner som ikke har fattet vedtak om konkurranseutsetting av pensjonsordningen i år, men som har fått melding om at eksisterende pensjonsleverandør trekker seg ut av markedet, må markedssituasjonen vurderes på nytt det år skifte av pensjonsleverandør blir aktuelt (…)».

På bakgrunn av dette har Pensjonskontoret bestilt en oppfølging av ovennevnte vurdering fra KS Advokatene. Avslutningsvis i KS Advokatenes vurdering av 11.02.2014 heter det:

«De kommuner som har fattet vedtak før 01.12.2013 og som er i flytteprosess og har inngått kontrakt med ny leverandør må kunne fullføre sine prosesser. Det antas at disse har gjennomført en konkret vurdering av markedet i forbindelse med vedtak om flytting.

For de kommuner som har fattet vedtak om flytting men som ennå ikke har inngått kontrakt med ny leverandør, kan intensjonskunngjøring benyttes som en sikkerhetsventil.

For de kommuner og bedrifter som ennå ikke har fattet vedtak om flytting av sin pensjon, må på tidspunkt forut for vedtak om flytting foreta en undersøkelse av markedet. Dersom forholdene er uendrete, jf. dagens markedssituasjon, kan unntaket i foa § 14-4 bokstav c, legges til grunn for en direkte anskaffelse. Oppdragsgiver bør vurdere om han er tjent med å foreta en intensjonskunngjøring før kontraktsinngåelse.

Dersom markedsundersøkelser viser at det er kommet flere leverandører på markedet, må det avholdes konkurranse på ordinær måte».

 

Vurdering fra KS Advokatene av 11.02.2014 er vedlagt nedenfor.

Vurdering fra KSAdvokateneav11.02.14