Ny beregningsmodell for uførepensjon

Uførepensjonsutvalget overleverte sin innstilling, NOU 2007:4: «Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre»,

til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 16. mai 2007.

Det foreslås at uførepensjonen ikke lenger skal være koplet til pensjonssystemet, men beregnes som en prosentandel (66 %) av tidligere inntekt. Det settes en øvre grense for inntektsgrunnlaget til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Omleggingen innebærer at det vil benyttes de samme elementer ved alle helserelaterte stønader til personer i yrkesaktiv alder.

Utredningen skal på høring med frist 1. oktober.

Departementets pressemelding samt uførepensjonsutvalgets innstilling.