Unntaksregel for de kommuner/virksomheter som pr. 31.12.1998 hadde tjenestepensjonsordningen i privat livselskap

1/2007

Styrevedtak 37/07:

Hovedtariffavtalens punkt 2.1.8, femte ledd gir de kommuner/virksomheter som pr. 31.12.1998 hadde tjenestepensjonsordningen i privat livselskap adgang til individuell premieberegning.

Dersom disse legger sin pensjonsleveranse ut på anbud, krever TPO-vedtektene § 14-1, bokstav a at oppsigelse av pensjonsavtalen skal skje innen 30.09. Kommunen/virksomheten vil da ikke lenger være omfattet av unntaksbestemmelsen i Hovedtariffavtalen punkt 2.1.8, femte ledd.

 
Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 2, pkt. 2.1.8, femte ledd

HTA pkt. 2.1.8, femte ledd lyder som følger:

«De kommunene som pr. 31.12.1998 hadde tjenestepensjonsordningen sin forsikret i privat livselskap, beholder sin status så lenge de har denne tilknytningen, uavhengig av bestemmelsen om utjevningsfellesskap etter pkt. 2.1.8, 2. og 3. ledd, jf. vedtektene for TPO § 13-2, 3. ledd».

Det følger videre av TPO-vedtektene § 14-1, bokstav a at oppsigelse av pensjonsavtalen skal skje «med tre måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt».

Når en kommune/virksomhet legger sin pensjonsleveranse ut på anbud, krever TPO-vedtektene § 14-1, bokstav a at oppsigelse av pensjonsavtalen skal skje innen 30/9. Kommunen/virksomheten vil da miste den tilknytning som kreves etter HTA pkt. 2.1.8, femte ledd, og vil således ikke lenger være omfattet av unntaksbestemmelsen.

Man trer ut av den særstilling som følger av nevnte HTA-bestemmelse uavhengig av om flytting senere finner sted eller ikke.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                            Rådgiver