Fafo-rapport om pensjonering i kommunal sektor.

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret utarbeidet en ny rapport som presenterer analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Fafo-rapport 2020:31 Pensjonering i kommunal sektor. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002 – 2019 er skrevet av Roy A. Nielsen.

Rapporten undersøker endringer over tid og sammenligner ulike arbeidstakergrupper i forskjellige sektorer (innen tariffområdet til KS). Les hele rapporten her.

Dette er syvende gang Fafo gjør slike analyser, første gang i Fafo-rapport 509 (Midtsundstad 2006) og sist i Fafo-notat 2017:05 (Nielsen 2017b). De første rapportene tok for seg pensjoneringsmønsteret for aldersgruppene 50–67 år, mens notatet fra 2017 også inkluderte aldersgruppene 68–70 år. Denne rapporten er i hovedsak organisert på samme måte som de tidligere rapportene, og her videreføres analysene fram til og med 2019. I denne rapporten inkluderes beregninger for 50–67 år og 50–70 år. Ved å videreføre de tidligere analysene kan en se utviklingstrekk og trender for en lengre periode. En del av de tidligere publiserte tabellene og figurene inngår her sammen med nye tall for årene 2016–2019.

Denne rapporten kan leses uavhengig av de tidligere publikasjonene, men for å få mer informasjon om utviklingstrekkene for perioden 2002–2015 kan en med fordel lese rapportene som alt er publisert.